March 20, 2020

EP29: คนไทยกักตุนสินค้าอะไรกันช่วงโรคระบาด ไวรัส Covid-19

ข้อมูลงานวิจัยล่าสุดของ KARTAR ทำการศึกษาว่าคนไทยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในการไปช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไรบ้าง และคนไทยเน้นกักตุนสินค้าประเภทไหนกันบ้าง ลองรับฟังกันครับ

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App