April 1, 2020

EP37: ฝ่าวิกฤต ด้วยการเริ่มต้นตั้งคำถามว่า Why? (ตอนที่1)

แนวคิดการสร้างธุรกิจที่เป็นหัวใจเลยคือเรื่องจิตวิญญาณของธุรกิจ ผมมีแก่นความรู้ของคุณ Simon Sinek จากหนังสือ Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action มาเล่าให้ฟัง มันเป็นแนวคิดที่สำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งธุรกิจของคุณเองครับ

More episodes

Load more