May 20, 2020

EP78: Future After COVID-19 by Future Trends: E-commerce โอกาสในวิกฤต ทางธุรกิจออนไลน์

E-commerce โอกาสในวิกฤต ทางธุรกิจออนไลน์ ร่วมพูดคุยกับ
- คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา (CEO & Co-founder Priceza และนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย)
- คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ CEO ShipPop

More episodes

Load more